Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 156-5706, i. k. 1041100NUTA00001321

 

Nauja redakcija nuo 2015-12-31:

Nr. 1368, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21073

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MEDŽIAGŲ, IŠ KURIŲ GAMINAMOS VĖLIAVOS, IR PREKYBOS VĖLIAVOMIS VIETŲ NUSTATYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. 1321

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir 18 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Medžiagos, iš kurių gaminamos Lietuvos valstybės vėliavos, Lietuvos valstybės istorinės (herbinės) vėliavos, užsienio valstybių vėliavos, Europos Sąjungos vėliavos, tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos, kitų tarptautinių organizacijų vėliavos, Respublikos Prezidento vėliavos, apskričių ir savivaldybių vėliavos, štandartai, kitos vėliavos, stalo ir automobilio vėliavėlės (toliau – vėliavos), turi atitikti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą. Lietuvos valstybės vėliavos ir Respublikos Prezidento vėliavos medžiagos turi atitikti Lietuvos standartą LST 1179:2013 „Lietuvos Respublikos valstybės ir Respublikos Prezidento vėliavos. Techniniai reikalavimai“.

1.2. Vėliavos turi būti parduodamos prekybos vietose, kuriose prekyba leidžiama.

2. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą atlikti vėliavų gamybos ir prekybos jomis priežiūrą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 158, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-957 (2012-02-15), i. k. 1121100NUTA00000158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1321 "Dėl Vėliavų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo, vėliavų gamybos ir prekybos tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1368, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21073

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1321 „Dėl medžiagų, iš kurių gaminamos vėliavos, ir prekybos vėliavomis vietų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo